PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
10
03 2014
Od aktywizacji do partycypacji

W dniach 8-9 marca odbyło się w Luborzycy szkolenie pn. „ Od aktywizacji do partycypacji”, które rozpoczęło wiosenny cykl szkoleniowy zaplanowany w projekcie na I kwartał 2014 r. Na pierwszy dwudniowy warsztat przybyło do Domu Kolpinga w Luborzycy 16 liderów projektu „Razem do przodu”, reprezentujących 10 Rodzin Kolpinga. Głównym celem szkolenia było przygotowanie uczestników do procesu profesjonalnego pozyskiwania wolonatriuszy dla działań Rodzin Kolpinga, w tym przygotowanie strategii powiększenia bazy wolontariuszy i nabycie umiejętności zarządzania nimi, ich motywowania oraz przygotowanie oferty dla wolontariuszy. Każda z Rodzin Kolpinga, która przystąpiła do projektu, zobowiązała się bowiem do powiększenia grona wolontariuszy ją wspierających o 2 osoby na podstawie porozumień wolontariackich – powinno to nastąpić do września 2014 r.

Pierwszym punktem programu szkolenia były zagadnienia prawne i wymogi formalne związane z wolontariatem i już tutaj okazało się, jak złożonym zjawiskiem jest współpraca z wolontariuszami i jakie obowiązki nakłada na organizacje chcące zaangażować do swoich działań wolontariuszy. Dzięki ścisłej współpracy uczestników (wśród, których były osoby biegłe w prawie) i trenerki Marianny Król, udało się wyjaśnić wszystkie wątpliwości, odpowiedzieć na pojawiające się pytania oraz ustalić listę obowiązków formalnych związanych z zaproszeniem wolontariuszy do wspólnych działań.

W kolejnych punktach programu szkolenia – bardziej już warsztatowych w swym charakterze – omawiano aspekty związane bezpośrednio ze współpracą z wolontariuszami, a więc: style pracy, sposoby motywowania do niej, modele zarządzania pracą grupy, analizę stanowisk i ról w grupie oraz zasady optymalnego delegowania wolontariuszy do zadań zgodnie z ich umiejętnościami. Ważną częścią warsztatów było zaplanowanie strategii rekrutacji wolontariuszy przez każdą z Rodzin Kolpinga – w tym opracowanie pełnej oferty dla wolontariuszy zgodnej z prowadzoną przez poszczególne RK działalnością, planu działania oraz ogłoszenia rekrutacyjnego.

Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników w anonimowych ankietach – cieszą informacje o zdobywanej przez uczestników wiedzy i nowych umiejętnościach, które zamierzają wykorzystać w pracy społecznej. Istotna wartością jest również możliwość coraz lepszego poznawania się członków poszczególnych Rodzin Kolpinga, zaznajamiania się z działalnością i charakterem poszczególnych stowarzyszeń RK oraz czerpania z doświadczeń.